fbpx

Skuteczność programów

Cel badań

Celem badań było oszacowanie skuteczności treningu siłowego i wydolnościowego opartego na Indywidualnych Programach Treningowych (Grupa I) oraz Programach Treningowych ORMAsystem (Grupa O) na tle treningu opartego na programach uniwersalnych (dobranych komputerowo – Grupa U) oraz treningu samodzielnego (z możliwością zastosowania programów publikowanych w literaturze – Grupa L). Skuteczność działania ORMAsystem została wykonana po badaniach nad Programami Indywidualnymi, ale z zachowaniem identycznej procedury badań dlatego wyniki zostały przedstawione łączenie.

Materiał badań

Materiał badań stanowiła grupa 48 mężczyzn w wieku 23-45lat, o podobnym obciążeniu i zaawansowaniu treningowym w treningu siłowym oraz wydolnościowym. Grupa ta została podzielona (losowo – ale w sposób zapewniający identyczny poziom średniej siły grup mięśniowych oraz wydolność) na trzy podgrupy. Na potrzeby oceny skuteczności ORMAsystem utworzono grupę o podobnych cechach jak grupa badawcza główna. Grupa ORMAsystem liczyła 17 mężczyzn. Ogólnie do badań utworzono następujące grupy:

Grupa I (14 osób) – trenująca z Indywidualnym Programem Trenignowym w wersji Professional (program ułożony oddzielnie dla każdego badanego zgodnie z procedurą zamówienia ORMAsport).

Grupa U (19 osób) – trening z programem dobieranym przez system komputerowy (każdy uczestnik miał dobrany program na podstawie podstawowych informacji wejściowych). Wykorzystano najbardziej popularne systemy, w których można były ustalić cel treningu. Przyjęto za cel poprawę parametrów siłowych oraz wydolnościowych.

Grupa L (15 osób) – trening samodzielny (każdy ukierunkowany mógł wykonywać dowolny trening, ale z założeniem ukierunkowania na progresję siły i wydolności).

Grupa O (17 osób) – trening oparty o ORMAsystem, w którym każdy program był dobrany na podstawie procedury ORMAsystem oraz konsultowany zgodnie z założeniami i metodyką ORMAsystem. Wybór programu ukierunkowany był na poprawę parametrów siłowych i wydolnościowych grup mięśniowych.

Przebieg eksperymentu

Eksperyment trwał 12 tygodni. Ilość treningów w tygodniu oraz czas trwania był identyczny dla wszystkich grup. Pomiary progresji siły grup mięśniowych (sumaryczna wartość średnia dla 6 testowanych mięśni) oraz pomiary wydolności (test marszowy i biegowy) wykonywane było co drugi tydzień (Pom1 – Pom6). W grupie trenującej z Indywidualnym Programem Treningowym ustalono 2 cykle ukierunkowane na rozwój potencjału siłowego oraz wydolności. Programy uniwersalne były dobierane z ukierunkowaniem na potencjał siłowy i wydolność. Założeniem dla treningu samodzielnego również było jak najszybsze osiągnięcie progresji siły oraz wydolności. Dla ORMAsystem wybrany był program ukierunkowanych w/w parametry z możliwością konsultacji i ewentualnych modyfikacji w ramach metodyki ORMAsystem.

Wyniki

Na podstawie analizy wyników (ANOVA) ustalono, że trening oparty na Indywidualnym Programie Treningowym po 12 tygodniach doprowadził do progresji (siły grup mięśniowych) wynoszącej 134%, ORMAsystem umożliwił wzrost siły o 109%. Natomiast trening oparty na uniwersalnym programie treningowym 54% i odpowiednio 20% dla treningu samodzielnego.

Ryc.1. Progresja sumarycznego obciążenia grup mięśniowych w 6 pomiarach dla grupy trenującej z Indywidualnym Programem Treningowym (Grupa I), z ORMAsystem (Grupa O), uniwersalnym programem treningowym (Grupa U) oraz trenującej samodzielnie (Grupa L).

Grupa I – Indywidualny Program Treningowy – progresja = 134%

Grupa O – ORMAsystemprogresja = 109%

Grupa U – program uniwersalny (dobranym komputerowo) – progresja = 54%

Grupa L – trening samodzielny – progresja = 20%

Podane wyniki dotyczą porównania sumarycznej siły grup mięśniowych w odniesieniu do pomiaru początkowego (Pom1). Wyniki te są istotne statystycznie zarówno, co do uzyskanych wyników pomiarów (Pom1-Pom6) jak i zróżnicowania między grupami (zmienna niezależna Grupa).

Wnioski

Najwyższą skuteczność (wynik treningowy) został osiągnięty w grupie trenującej z Indywidualnym Programem Treningowym, który z racji na pełną indywidualizację umożliwił, dla każdego dobranie odpowiedniej ilości ćwiczeń, obciążeń oraz innych cech procesu treningowego – dzięki temu w porównaniu do ORMAsystem uzyskano progresję wyższą o 25% +/- 1%, w porównaniu do programu uniwersalnego był skuteczniejszy o 80% +/- 2%. Natomiast w porównaniu do grupy trenującej samodzielnie był skuteczniejszy o 114%. +/- 1,5%.

Skuteczność ORMAsystem również była bardzo wysoka, co uzyskane zostało dzięki prawidłowemu doborze ćwiczeń i obciążeń treningowych, dzięki konsultacjom w okresie treningu testowego oraz dzięki prawidłowej metodycznie pracy, którą gwarantuje ORMAsystem, dzięki temu osiągnięto progresję na poziomie +55% +/- 1,7% w porównaniu do programu komputerowego oraz +89% +/- 2% w porównaniu do treningu samodzielnego.

Należy zatem zaznaczyć, że skuteczność ORMAsystem jest bardziej zbliżona do Programów Indywidualnych ORMAsport i jest osiągana dzięki prawidłowo metodycznie zaplanowanym treningom wraz z konsultacjami, które umożliwiają zachowanie pełnego, prawidłowego procesu treningowego.

Dlatego, aby uzyskiwać wysoka skuteczność porównywaną do Programów Indywidualnych istotnym jest prawidłowe dobranie programu ORAMAsystem oraz jego systematyczne wykonywane i konsultowanie.

Udostępnij
+1
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij
Stumble