fbpx

Regulamin programy ORMAsystem

obowiązuje od 10.10.2017

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Firma ORMA (ORMAsystem) – Firma Orma Jacek Świat ul. Czarnieckiego 11, 43-188 Orzesze NIP 954-230-05-88; tel 32 445 02 48; fax 32 445 02 60; www.ormasystem.pl, lub www.plantreningu.pl,  biuro@ormasystem.pl

Program treningowy ORMAsystem, – zestaw treningów oraz procedur treningowych dla klienta. Każdy program ORMAsystem składa się z czterech 3 miesięcznych cykli treningowych. Cykl treningowy to zestaw ćwiczeń na 12 tygodni. Program, cykl ma postać pliku PDF, a jego zawartość opisana jest na stronie: https://ormasystem.pl/co-otrzymasz/.

Konsultacje – konsultacje treningowe dotyczące zakupionego przez klienta programu ORMAsystem z wykorzystaniem komunikacji e-mail lub telefonicznej.

Sklep internetowy – integralny ze stroną internetową firmy sklep umożliwiający zakup programu. Sklep nie jest dostępny w sposób inny niż poprzez procedurę zakupu programu ORMAsystem.

1. FIRMA ORMA

1.1. Oświadcza, że każdy program jest metodycznie poprawny oraz, że wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu dołożą wszelkich starań, aby był dopasowany do klienta zgodnie z ustaloną procedurą zamówienia.

1.2. Firma Orma wraz ze wszystkimi osobami biorącymi udział przy tworzeniu programów oświadczają, że dane zawarte w ankiecie do celów indywidualizacji są w myśl prawa są danymi poufnymi i chronionymi prawem i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób jak tylko do indywidualizacji wybranego programu treningowego ORMAsystem oraz zapewnieniu właściwych konsultacji w okresie trwania programu.

1.3. Oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszczerbki na zdrowiu powstałe na skutek błędnego wykonywania ćwiczeń (przyczyną tego jest brak możliwości pełnej kontroli przy ćwiczeniach. Jest to w gestii instruktorów na danych obiektach sportowych).

1.4. Oświadcza, że bierze odpowiedzialność za metodyczną zgodność programów treningowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie zgodności metodycznej programu treningowego w stosunku do informacji zawartych w ankiecie do celów indywidualizacji wybranego programu. Nie ujawnienie jakichkolwiek informacji mających wpływ na charakter programu treningowego zwalnia twórców z jakiejkolwiek odpowiedzialności za stworzony program treningowy.

1.5. Oświadcza, że zakupu programu ORMAsystem można dokonać poprzez stronę internetową ORMAsystem, gdzie umieszczona jest procedura zamówienia (dział WYBIERZ program).

1.5.1. Oświadcza, że klient dokonuje zakupu tylko jednego cyklu programu poprzez stronę internetową. Kolejne cykle klient można zakupić informując o chęci kontynuacji programu maksymalnie do 14 dni od daty zakończenia cyklu. Data zakończenia cyklu jest umieszczana w zakupionym cyklu. W przypadku braku informacji o chęci kontynuacji programu współpraca zostanie zakończona, co skutkuje brakiem możliwości konsultacji zakupionego cyklu programu ORMAsystem.

1.5.2. Oświadcza, że w przypadku zakończenia współpracy, czyli braku ciągłości w zakupie kolejnego cyklu programu ORMAsystem (okres dłuższy niż 14 dni po dacie zakończenia realizowanego cyklu programu ORMAsystem), będzie możliwy zakup programu ORMAsystem tylko poprzez procedurę zamówienia dostępną na stronie firmy (jak przy zakupie pierwszego cyklu programu ORMAsystem).

1.6. Oświadcza, że aby dokonać zamówienia pierwszego cyklu programu ORMAsystem należy prawidłowo wykonać procedurę zamówienia. Procedura zamówienia składa się z dwóch etapów:

 • Etap 1 – polega na wybraniu właściwej strefy: „dla niej” lub „dla niego”, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn  oraz przejściu przez kolejne 4 kroki wyboru programu, po których klient zostanie przekierowany do sklepu, w którym będzie mógł dokonać zakupu wybranego programu. Po dokonaniu zakupu s sklepie klient otrzyma maila potwierdzającego zakup z danymi do przelewu.
 • Etap 2 – polega na wypełnieniu otrzymanej ankiety do celów indywidualizacji programu i wysłanie jej na adres zamowienia@ormasystem.pl Ankieta wysyłana jest w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty za cykl programu.

1.6.1. Oświadcza, że w przypadku braku wpłaty za wybrany cykl treningowy program ORMAsystem w ciągu 7 dni od daty zakupu w integralnym sklepie internetowym zamówienie zostanie anulowane.

1.6.1. Oświadcza, że w przypadku nie otrzymania od Klienta wypełnionej ankiety do celów indywidualizacji w ciąg 14 dni od daty jej wysłania anuluje zamówienie. Jednocześnie dokona zwrotu 50% kwoty wpłaconej za wybrany cykl programu ORMAsystem w ciągu 3 dni od anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta. Pozostałe 50% kwoty wpłaconej zostaje przeznaczone na obsługę nieprawidłowego zamówienia i nie podlega zwrotowi.

1.7. Oświadcza, że czas realizacji indywidualizacji zakupionego programu wynosi do 7 dni roboczych (w wyjątkowych sytuacjach do 10 dni roboczych) od otrzymania prawidłowo wypełnionej ankiety do celów indywidualizacji, a w przypadku kontynuacji programu 5 dni do maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymania od klienta informacji  o chęci kontynuacji programu.

1.7.1 Oświadcza, że Klient otrzymuje tylko gotowy program ORMAsystem, czyli program, który został poddany indywidualizacji na podstawie otrzymanej ankiety (etap 2). Nie ma możliwości, aby Klient otrzymał program bez indywidualizacji.

1.8. Oświadcza, że cena za cykl programu ORMAsystem zależna jest od wybranego pakietu. Oferowane są następujące pakiety i ceny (podane są kwoty brutto):

 • SPORT PLUS = jednorazowo – 450zł lub miesięcznie – 3x150zł.
 • SPORT VIP = jednorazowo – 600zł lub miesięcznie – 3x200zł.

1.8.1. Oświadcza, że różnice między pakietami dotyczą głównie ilości konsultacji, dostępu do diet oraz na wykonaniu indywidualnej diety i są opisane w cenniku https://ormasystem.pl/cennik/  (forma tabeli porównawczej) oraz w zakładce https://ormasystem.pl/co-otrzymasz/. Ponadto tabela porównawcza znajduje się w integralnym sklepie w miejscu opisu wybranego produktu (dział „Opis”).

1.8.2. Oświadcza, że w przypadku płatności w ratach miesięcznych Klient w zakupionym cyklu otrzyma harmonogram płatności kolejnych 2 rat za cykl z zachowaniem 30 dniowego odstępu między ratami.

1.8.3. Oświadcza, że w przypadku zwłoki dłuższej niż 14dni od terminu płatności raty ma prawo do zerwania współpracy z klientem, co skutkuje zaprzestaniem konsultacji oraz windykacją pozostałej całej kwoty za cykl. O zerwaniu współpracy klient zostanie powiadomiony mailowo lub listownie wraz z wezwaniem do uiszczenia pozostałej całej kwoty za program w wyznaczonym terminie.

1.9. Oświadcza, że Klient może dokonać zmiany cyklu programu na inny tylko po zakończeniu aktualnego cyklu. Jeśli nie zostanie przekroczony 14dniowy okres na informację o kontynuacji współpracy (punkt 1.5.1 w/w regulaminu) Klient zachowa cennik za nowy cykl zgodnie z kolejnością cyklu (punkt 1.8 w/w regulaminu).

1.20. Oświadcza, że w okresie trwania cyklu umożliwi konsultacje zakupionego programu. Konsultacje mogą być w formie e-mail lub telefonicznych. Dla konsultacji telefonicznych Klient proszony jest o podanie dogodnego dla niego terminu, aby konsultant mógł przygotować się do rozmowy.

1.20.1. Informuje, że w ramach konsultacji nie ma możliwości zmiany cyklu programu na inny, a jedynie modyfikacje lub wyjaśnienia zakupionego. Modyfikacje nie mogą mieć charakteru całkowitej zmiany cyklu. Dopuszczane są niezbędne zmiany umożliwiające indywidualne dopasowanie.

1.21. Zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Klienta cyklu Programu ORMAsystem po analizie otrzymanej ankiety od Klienta. Zmiana ta ma charakter sugestii jeśli stwierdzone zostanie, że Klient nieprawidłowo wybrał program do swoich możliwości. Klient natomiast może taką sugestię przyjąć, co nie wymaga ponownego zamówienia lub odrzucić, co może skutkować odmową sprzedaży programu – wtedy zostanie zwrócona wpłacona przez Klienta kwota za cykl – zgodnie z punktem 1.22

.

1.22. Zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży pierwszego cyklu programu ORMAsystem bez wyjaśniania przyczyny. W przypadku odmowy Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za cykl w ciągu 3dni roboczych od daty odmowy, a wszystkie dane otrzymane od Klienta zostaną niezwłocznie bezpiecznie zniszczone.

.

1.22.1 Zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji programu bez wyjaśniania przyczyny. W takim przypadku, jeśli klient dokonał płatności za

kolejny cykl, kwota wpłacona zostanie zwrócona w ciągu 3 dni roboczych od daty odmowy kontynuacji.

.

1.23. Oświadcza, że każdy cykl programu ORMAsystem  jest przekazywany Klientowi w formacie PDF na wskazanego w zamówieniu e-mail. Przekazywany plik PDF może zawierać dodatkowe zabezpieczenia utrudniające rozpowszechnianie. Do otwarcia wysłanego pliku PDF z cyklem programu ORMAsystem Klient może potrzebować dodatkowego oprogramowania, które nie jest dostarczane.

.

1.23.1 Oświadcza, że każdy cykl programu ORMAsystem zawiera składowe opisane na podstronie: https://ormasystem.pl/co-otrzymasz/ i dodatkowo indywidualizowane pod kontem Klienta na podstawie otrzymanej ankiety od klienta (Etap 2 zamówienia) lub indywidualizowane jako kontynuacja współpracy.

.

1.23.1. Oświadcza, że w przypadku stwierdzenia rozpowszechniania osobom trzecim całości lub jakiejkolwiek części otrzymanego cyklu lub cykli Programu ORMAsport obciąży Klienta karą umowną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

.

1.24. Zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, ale obowiązujący pomiędzy klientem, a firmą ORMA regulamin jest ten, jaki był w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

2. Klient

2.1. Oświadcza, że zgadza się z niniejszym regulaminem oraz będzie przestrzegał postanowień niniejszego regulaminu.

 

2.2. Oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do aktywności fizycznej.

 

2.3. Oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do treningów oraz, że będzie takie badania wykonywał regularnie, co 6-12 miesięcy. W przypadku  braku aktualnych badań Klient oświadcza, że trenuje na własną odpowiedzialność.

2.4. Oświadcza, że dane zawarte w ankiecie do celów indywidualizacji są zgodne ze stanem faktycznym.

 

2.5. Oświadcza, że w przypadku płatności w ratach miesięcznych zobowiązuje się terminowej płatności rat zgodnie z otrzymanym harmonogramem.

 

2.5.1. Oświadcza, że w przypadku zerwania współpracy przez firmę Orma na skutek nieterminowego płacenia rat (opóźnienie dłuższe niż 14dni) dobrowolnie wpłaci całą pozostałą kwotę za cykl Programu ORMAsystem w wyznaczonym przez firmę Orma terminie pod rygorem poddania się windykacji poprzez zewnętrzne firmy windykacyjne działające w imieniu firmy Orma.

 

2.6. Oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał żadnych informacji zawartych w programie pod groźbą kary umownej, o której mowa w punkcie 1.24

 

2.7. Oświadcza, że wszelkie niejasności dotyczące programu będzie konsultował z firmą ORMA oraz oświadcza, że powiadomi firmę o dokonanych zmianach w programie.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi wyrażenie zgody na warunki wynikające z niniejszego regulaminu.

 

3.2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez Klienta skutkuje wstrzymaniem bezpłatnych konsultacji oraz zwolnieniem Firmy ORMA z jakiejkolwiek odpowiedzialności za program, co nie zwalnia Klienta z całkowitej zapłaty za cykl programu ORMAsystem.

 

3.3. Udzielenie niezgodnych z prawdą odpowiedzi w ankiecie zwalnia firmę ORMA z jakiejkolwiek odpowiedzialności za program.

 

3.4. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

3.5 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.

4. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych w serwisie ORMAsystem zgodne z RODO

Jak wykorzystujemy dane osobowe:

 1. Serwis ormasystem.pl będący własnością firmy ORMA Świat Jacek ul Czarnieckiego 11, 43-188 Orzesze,  świadczy usługi tworzenia kompleksowych programów treningowych. Nasi klienci zamawiają program treningowy drogą elektroniczną w sklepie internetowym podając podstawowe dane teleadresowe, które wykorzystywane, są w celu identyfikacji klienta. Dane wprowadzane w naszym sklepie internetowym zabezpieczone za pomocą szyfrowania SSL.
 2. Przygotowanie zindywidualizowanego programu treningowego według standardu ormasystem wymaga od klienta odpowiedzi na dodatkowe pytania i odbywa się za pomocą formularza online zabezpieczonego szyfrowaniem SSL. Do danych z ankiety ma dostęp tylko administrator danych, oraz dr Jacek Świat twórca programów treningowych. W każdym formularzu potrzebna jest zgoda klienta na przetwarzanie danych w celu stworzenia programu treningowego. Dane z formularza usuwane są po zakończeniu współpracy.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Czyli jak zarządzamy przepływem danych korzystając z Sugestera (procesor) jako administrator danych.

Aby świadczyć usługi zgodnie z RODO wprowadziliśmy system Sugester, który umożliwia pełną ochronę danych naszych klientów oraz wprowadza jasną ścieżkę przetwarzania danych i korespondencji w czasie konsultacji. Daje nam to pełną kontrolę nad danymi w jednym miejscu.

Ochrona danych w oparciu o uprawnienia:

 • W trosce o bezpieczeństwo danych dostęp do nich mają tylko pracownicy ORMAsystem odpowiednio przeszkoleni. Wszystkie dane osobowe, jak i korespondencja z klientem chronione są indywidualnym kontem w Sugester naszego pracownika.

Automatyczne blokowanie systemu Sugester po określonym czasie:

 • Po dłuższej bezczynności system Sugester wyloguje użytkownika i wymusi ponowne wprowadzenia hasła do logowania.

Podwójna weryfikacja podczas logowania:

 • Aby proces logowania był bardziej bezpieczny system Sugester wprowadził podwójną weryfikację logowania w oparciu o kod pin wysyłany tylko na zweryfikowany adres email.

Zgody na przetwarzanie danych:

 • Do tworzenia programów używamy ankiety, która wysyłana jest do klienta na maila po zamówieniu programu. Formularz chroniony jest szyfrowaniem SSL. W formularzu klient informowany jest do czego wykorzystywane są dane z ankiety, jak długo będą przechowywane. Brak zgody wiąże się z rezygnacją z zakupu programu treningowego.

Szyfrowanie danych:

 • Wszystkie dane między komputerem klienta, a serwerami z których korzysta ORMAsystem są zabezpieczone szyfrowaniem SSL.

Prawo bycia zapomnianym:

 • Dzięki przechowywaniu danych w jednym miejscu na życzenie klienta możemy szybko i sprawnie usunąć wszystkie dane, które posiadamy.

Rejestr operacji przetwarzania danych osobowych.

Monitorowanie zdarzeń dotyczących klienta na koncie Sugestera:

 • Śledzenie aktywności systemowych w Sugesterze daje możliwość śledzenia zmian dotyczących działań na danych klienta.
 • Pełny rejestr działań na koncie.

Polityka zarządzania kopiami zapasowymi:

Wszystkie dane przechowywane przez Sugester są codziennie beckupowane. Kopie zapasowe przechowujemy na serwerach Amazon AWS, znajdujące się w obrębie Europejskiego obszaru Gospodarczego. W sytuacji przypadkowego skasowania danych , możemy przywrócić kopię zapasową baz danych w oparciu o wcześniej wspomniany backup (ze wskazanego dnia i godziny).

 

www.ormasystem.pl pliki Cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Ustawienia dotyczące cookie znajdziesz i dopasujesz w swojej przeglądarce internetowej . Akceptując cookie pomagasz nam lepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb.

 

Udostępnij
+1
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij
Stumble